ส่วนกิจการมวลชน

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการจัดตั้ง พัฒนาสัมพันธ์ และนำมวลชนเข้ามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างคามรักความสามัคคีของคนในชาติ
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการส่งเสริมให้มวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์