ส่วนกิจการพัฒนา

  • อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
  • อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย