ส่วนสารนิเทศ

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินการด้านสารนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินการด้านสารนิเทศเพื่อการปฏิบัติการจิตวิทยา
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการบริการข้อมูลข่าวสาร
  • ผลิตรายการและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยา