ส่วนแผนและงบประมาณ

  • กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลโครงการและการปฏิบัติการด้านกิจการมวลชนและสารนิเทศ
  • วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณด้านกิจการมวลชนและสารนิเทศ
  • ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านกิจการมวลชนและสารนิเทศ
  • วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการด้านกิจการมวลชนและสารนิเทศ