ฝ่ายธุรการ

  • ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน และดำเนินการด้านสวัดิการกำลังพล
  • ดำเนินการบริหารจัดการกำลังพลทั้งปวง เกี่ยวกับการช่วยราชการ การบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้าย โอน พัก ราชการ บำเหน็จความชอบ และทำเนียบกำลังพล
  • ดำเนินการเบิก รับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบัญชีของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เสนอแนะให้คำปรึกษาด้านการเงินและบัญชีแก่ข้าราชการของหน่วยในการปฏิบัติราชการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือใช้ทั้งปวง การตรวจสอบ เก็บรักษา การทำบัญชีทรัพย์สินสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ กำกับดูแลและรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือาเครื่องใช้ของหน่วย