ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล การปฏิบัติการด้านมวลชนและสารนิเทศ
  • อำนวยการ ประสานงาน กำกับดู และดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้มวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  • จัดตั้ง พัฒนาสัมพันธ์ และนำมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
  • ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการบริการข้อมูลข่าวสาร
  • อำนวยการและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  • ร่วมปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย