ภารกิจ

     –  กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล  การปฏิบัติการด้านมวลชนและสารนิเทศ การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการจิตวิทยา

     – มีผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ เป็นผู้บังคับบัญชา

     – เป็นหน่วยขึ้นตรง เลขาธิการ กอ.รมน.