พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.)

  • หลักการและเหตุผล

       ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติมีความละเอียดอ่อน และมีความสลับซับซ้อนในหลายมิติ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานหนึ่งแต่เพียงลำพัง นอกจากนั้นกระแสความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนแต่ละกลุ่ม ยังส่งผลกระทบทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ และมีแนวโน้มที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา รวมทั้งกลุ่มบุคคลบางกลุ่มมีการกระทำในลักษณะจาบจ้วงละเมิดสถาบันเบื้องสูง และมีความบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง

       กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้น สมท.กอ.รมน. จึงได้จัดทำหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร มีการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การทำกิจกรรมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมแก้ปัญหาวิกฤติของสังคมไทยในปัจจุบัน  ตลอดจนสามารถใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • วัตถุประสงค์

       – มหากษัตริย์ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย

       – เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากทุกภาคส่วนได้ใช้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และร่วมกันในการแก้ปัญหาความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

       – เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีปลูกจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกด้านความมั่นคงและพร้อมที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหา โดยเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

  • เป้าหมาย

       ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนงต่าง ๆ  โดยมีคุณสมบัติดังนี้

       – ข้าราชการทหาร, ตำรวจ ชั้นยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พันตำรวจเอก ขึ้นไป

       – ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ ระดับรองผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

       – นักธุรกิจภาคเอกชน ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารองค์กร หรือบริษัท

       – ศิลปิน สื่อสารมวลชน ผู้นำศาสนา หรือนักวิชาการ

       – กำหนดอายุ ระหว่าง 35-65 ปี