สมาคมนักธุรกิจไทย-ซิกข์ รักษาความมั่นคงภายใน

ประวัติความเป็นมา

วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.34 ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติ สำหรับ นักธุรกิจ ที่นับถือศาสนาซิกข์ทุกรุ่น ได้ก่อตั้งชมรมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายใน   ตั้งแต่ปี 2528  เป็นต้นมา มีสมาชิกจนถึงปัจจุบัน 57 คน ได้มีมติเห็นควรจัดตั้งสมาคม  ไทยซิกข์รมน.โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

– เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของ กอ.รมน.เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ
– เพื่อร่วมมือกันกระทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนความมั่นคงของชาติ
– เพื่อส่งเสริม และชักนำให้สมาชิกประพฤติตามหลักธรรมของศาสนบำรุงศาสนา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีของชาติ
– เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก
– ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองปัจจุบัน นายกุลชาติ   จันทร์สิงหกุล  เป็นนายกสมาคม

สถานที่ตั้งสมาคม 

สมศ.กอ.รมน. สวนรื่นฤดี  เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

มีสมาชิกประมาณ 50 คน   เมื่อมีกิจกรรมจะมีสมาชิก   ประมาณ 5 – 10 คน   ส่วนใหญ่จะดำเนินกิจกรรมเฉพาะในกลุ่มสมาชิก