ชมรมไทย-อินเดีย

ประวัติความเป็นมา

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2543  นายระพินทร์ กุการยา และคณะที่ผ่านการ อบรมตามโครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งมีเชื้อสายไทยซิกข์นิกายนามธารี มีแนวความคิดในกลุ่มว่า  นอกเหนือจากการที่กลุ่มได้ให้การสนับสนุน กอ.รมน.ในนาม สมาคมนักธุรกิจ ร.ม.ช. แล้ว ทางกลุ่มมีความประสงค์จะดำเนินกิจกรรมให้กว้างขวางขึ้น โดยกลุ่มของ นามธารี และชาวอินเดียสัญชาติไทย ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามที่ผ่านการ อบรมตามโครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ จากกอ.รมน.  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนไทยเชื้อสายอินเดียในประเทศไทย ซึ่งได้มีการประชุมหารือภายในกลุ่มหลายครั้ง และได้มีมติให้จัดตั้ง “ชมรมนักธุรกิจไทย–อินเดีย รมน.”  ขึ้น โดยมีเจตนาที่แนวแน่ว่าจะดำเนินกิจกรรมภายใต้การควบคุม กำกับดูแล และสนับสนุนกิจกรรมของ กอ.รมน.อย่างเคร่งครัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.   วัตถุประสงค์

     1.1    สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     1.2    ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

     1.3    ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ให้ดำเนินธุรกิจไปในแนวทางที่ถูกต้องยุติธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ

     1.4    ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

     1.5    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนด้านความมั่นคงของชาติ

     1.6    ส่งเสริมสมาชิกให้ประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักธรรมของศาสนา และขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ

     1.7    ส่งเสริมและให้การช่วยเหลือสนับสนุน แก่ ทหาร, ตำรวจ, อาสาสมัคร และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

     1.8    สนับสนุนการบำบัดทุกข์ให้พี่น้องร่วมชาติ เมื่อมีภัยวิบัติและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแนวทางที่เหมาะสม

     1.9    ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

2.   สถานที่ตั้งชมรม ชมรม

     นักธุรกิจไทย – อินเดีย รักษาความมั่นคงภายใน เลขที่ 325 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน  ใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ  โทร. 278-4539-0639