ชมรมคาทอลิก รักษาความมั่นคงภายใน

ชมรมคาทอลิก รักษาความมั่นคงภายใน

ประวัติความเป็นมา

     ชมรมคาทอลิกรักษาความมั่นคงภายใน ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ และประชาชนที่นับถือ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งได้ผ่านการอบรมด้านความมั่นคงจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความมั่นคง รวมทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนา และในวโรกาสราชพิธีต่าง ๆ ที่ทำร่วมกับ กอ.รมน.และกองทัพ
การจัดตั้งชมรม ฯ ได้มีขึ้นขณะที่ พล.ท.ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ยศ และตำแหน่งในขณะนั้น) ได้มีแนวคิดว่าไห้มีการก่อตั้งชมรมหรือสมาคมที่ผ่านการอบรมเกือบครบทุกศาสนา ยกเว้นศาสนาคาทอลิก จึงเห็นควรที่จะมีตัวแทนของ ศาสนาคาทอลิก ที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมกับ กอ.รมน. ด้วย ดังนั้นจึงได้มีการก่อตั้งชมรมคาทอลิก รักษาความมั่นคงภายในขึ้น ในเวลา ต่อมา  ประธานชมรม ฯ คนแรกถึงปัจจุบันคือ คุณเกตุ โอฬาริก ที่ผ่านการศึกษาอบรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และต้านภัยยาเสพติดสำหรับนักธุรกิจ รุ่น 63 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นอกจากนี้คุณเกตุ ฯ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการ คณะกรรมการกิจการศาสนาวัฒนธรรม และพัฒนาสังคม (คณะ 8) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในด้วย ซึ่งมีรองประธานชมรม ฯ คือ อาจารย์สมคิด ปัญญาเลิศวุฒิ ประธาน ปชร.เขตสาทร เป็นนักวิชาการกิจการสมัชชาและข่าวสารสนเทศ (คณะ 8) ชมรม ฯ ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ กอ.รมน.มา ตลอด เช่น ร่วมกิจกรรมเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ พระบรมราชา นุสาวรี ร.5 ลานพระราชวังดุสิต ร่วมนำนักบวชและซีสเตอร์ เป็นผู้แทนศาสนาคาทอลิกไปร้องเพลงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (72 พรรษา) ร่วมกับนักร้องศิลปิน และบันทึกเทปที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 นอกจากนี้ วันที่ 23 มิถุนายน 2547 ผู้แทนศาสนาร่วมกับนักร้องจากวงดุริยางค์กองทัพบก ได้ร่วมกันขับร้องเพลงถวายเฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ ณ กองบัญชาการ กองทัพบก ถนนราชดำเนินอีกด้วย โดยครั้งล่าสุด ได้ร่วมกิจกรรมมวลชนรักษาความมั่นคงภายในร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี รวมทั้งได้นำมวลชนคาทอลิกร่วมในพิธีทางศาสนาร่วมกับศาสนาทุกศาสนาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 ที่สนามกีฬากองทัพบกด้วย และได้ร่วมกิจกรรมกับ กอ.รมน. ตลอดมา
ชมรม ฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความมั่นคงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความมั่นคงของชาติ