ชมรมผู้นำชุมชนมุสลิม

ประวัติความเป็นมา

จากการอบรมหลักสูตรพัฒนาประชาธิปไตยที่ดำเนินมามีหลายหลักสูตร มีทั้งการอบรมข้าราชการประจำ ซึ่งเป็นหลักสูตรหลัก และหลักสูตรทั่วไปสำหรับประชาชน เช่น หลักสูตรนักธุรกิจ หลักสูตรนักศึกษา ฯลฯ แต่ยังไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามเลย ทั้งที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่ทุกวงการเป็นจำนวนมาก ความจำเป็นที่จะต้องแยกผู้นับถืออิสลามมาอบรมต่างหากเป็นเพราะขนบธรรมเนียมประเพณี บทบัญญัติทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานและการปฏิบัติศาสนกิจประจำเวลา ในการละหมาด ถ้านำมาอบรมร่วมกันก็เป็นเรื่องยุ่งยาก รวมถึงหัวข้อการบรรยายอีกด้วย และถ้าเป็นการอบรมรวมกันก็จะหามุสลิมเข้าอบรมยาก   เมื่อได้ประมวลข้อขัดข้องออกมาแล้วจึงขอเปิดหลักสูตรสำหรับผู้นำชุมชนมุสลิมขึ้นและได้รับอนุมัติให้เปิดได้โดยเริ่มดำเนินการอบรม ดังนี้

รุ่นที่ 1 เปิดอบรม  8 – 9, 15 – 16 ธ.ค.33 มีผู้เข้าอบรม 118 คน มี ดร.สุวิทย์ อนันต์นับ เป็นประธานรุ่น รุ่นนี้อบรมในชั้นเรียนอย่างเดียว

รุ่นที่ 2 เปิดอบรมในชั้น 6 – 7 , 13 – 20 ก.ค.34 และ 21 ก.ค.34 ไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มเพชรทองคำ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ โรงเรียนนายร้อย จปร.เขาชะโงก จังหวัดนครนายก รุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 113 คน คุณเสถียร หมุดกาญจน เป็นประธานรุ่น

รุ่นที่ 3 เปิดอบรมในชั้น 7 – 8, 14 – 15 ธ.ค.34 ทัศนศึกษา 21 – 22 ธ.ค.34 ณ อำเภอสังขละบุรี และเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นนี้มีผู้เข้าอบรม 129 คน คุณสว๊าป เผ่าประทาน เป็นประธานรุ่น

รุ่นที่ 4 อบรมในชั้น 8 – 9, 15 – 16 ก.ค.38 เดินทางไปทัศนศึกษาและมอบวุฒิบัตรที่ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 – 23 ก.ค.38 มีผู้เข้าอบรม 173 คน  คุณจำลอง เอี่ยมสมบัติ เป็นประธานรุ่น

รุ่นที่ 5 ได้รับการร้องขอจากพี่น้องมุสลิมภาคเหนือที่มาร่วมงานแจกวุฒิบัตรของรุ่น 4 ขอให้เปิดการอบรมที่ จังหวัดเชียงใหม่บ้าง เพราะตั้งแต่ตั้งเมืองเชียงใหม่ไม่เคยมีการอบรมสำหรับมุสลิมเลย  ผอ.สกร.กอ.รมน. จึงให้เปิดการอบรมขึ้นที่ สโมสรค่ายกาวิละ มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยอบรมติดต่อกันตั้งแต่ 22 – 25 มิ.ย.39 ทัศนศึกษานำชมโครงการกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถรุ่นนี้มีผู้เข้าอบรม 126 คน มี คุณวิเชียร สิริสิทธิวงษ์  เป็นประธานรุ่น

รุ่นที่ 6 เปิดการอบรมที่หอประชุม ทบ. เพราะมีผู้เข้ารับการอบรมมากจนไม่สามารถเปิดอบรมตามปกติที่สวนรื่นได้โดยเปิดอบรมในชั้น 28 – 29 พ.ค.40 – 6 มิ.ย.40 ทัศนศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สาย, พระตำหนักดอยตุง และเยี่ยมมัสยิดที่ดอยม้ง และมอบวุฒิบัตรที่โรงแรมริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ 19 – 20 ก.ค.40 มีผู้เข้าอบรม 211 คน คุณวุฒิวัย หวังบู่ เป็นประธานรุ่น

รุ่นที่ 7 เปิดการอบรมที่ห้องประชุม 607 อาคารกอ.รมน. สวนรื่นฤดี ตั้งแต่ 22 – 23, 29 – 30 พ.ค.42 และ 5 – 6 มิ.ย.42 เดินทางทัศนศึกษาที่จังหวัดตราด และมอบวุฒิบัตรที่ รร.แกรนด์จอมเทียน เมืองพัทยา มีผู้เข้ารับ การอบรม 105  คน โดยมี พ.ต.ท.สมชัย หัสกุล เป็นประธานรุ่น

     จากการที่มีการอบรมตลอดมามีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมากแสดงให้ถึงความศรัทธาที่มีต่อ กอ.รมน. ก่อให้เกิดความภูมิใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมกับ กอ.รมน.จนมีการก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นเมื่อการอบรมรุ่น 4 จบลง โดยที่ประชุมมีมติเลือก

     ดร.สุวิทย์ อนันต์นับ               ประธานชมรม

     คุณอาหะหมัด   ขามเทศทอง  เลขานุการ

     คุณจำลอง เอี่ยมสมบัติ          เหรัญญิก

     และหลังจากนั้น มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มี

     พ.อ.วุฒิ ธนะวันต์                 ประธานชมรม

     คุณโกมินทร์ สนิทวงค์           เหรัญญิก

     คุณอารมณ์                         เลขานุการ

     คุณมนตรี  หนูมา                 รองประธาน

©