ผู้บังคับบัญชา สมท.กอ.รมน.


พล.ท. ปัณณทัต  กาญจนะวสิต
ผอ.สมท.กอ.รมน.
พล.ต. อนุชา  ชุ่มคำ
รอง ผอ.สมท.กอ.รมน. (1)
พล.ต. พสิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์
รอง ผอ.สมท.กอ.รมน. (2)
พล.ต. ธนาธิป  สว่างแสง
รอง ผอ.สมท.กอ.รมน. (3)
พ.อ. รัตนะโชติ  อ่างทอง
ผช.ผอ.สมท.กอ.รมน. (1)
พ.อ. ถนอม สบายพร
ผช.ผอ.สมท.กอ.รมน. (2)

นางอลิสา ม่วงเล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
 สมท.กอ.รมน.