การจัดงานวัน ทสปช.

การจัดงานวัน ทสปช. เริ่มขึ้น พ.ศ. 2523 โดยศูนย์ ทสปช.ภาคต่าง ๆ ดำเนินการจัดงานในส่วนภูมิภาคระดับศูนย์ จังหวัดที่มีการเคลื่อนไหวของ ผกค. อย่าง รุนแรงในพื้นที่ หรือศูนย์ ทสปช.จังหวัด ตามแนวชายแดน เมื่อเหตุการณ์ได้ผ่อนคลาย จึงได้เปลี่ยนให้ศูนย์ ทสปช.ภาาคทั้ง 4 ภาค ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับผิดชอบจัดงาน วัน ทสปช. ขึ้นเป็นส่วนรวม พร้อมด้วยศูนย์ ทสปช.ในทะเล ได้ไปร่วมรวมพลัง ทสปช.ด้วย และมีการวนสนามทางบกเป็นครั้งแรก เมื่อ 4 มี.ค. 2529 จัดที่สนามกีฬาค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการจัดงานแยกเป็นเอกเทศในแต่ละพื้นที่ของ ศูนย์ ทสปช.ภาค 1 – 4 และศูนย์ ทสปช.ในทะเล โดยกำหนดให้มีกิจกรรมหลักประกอบ ด้วย กิจกรรมรอบกองไฟ, พิธีทางศาสนา และพิธีสวนสนาม ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ให้ ดำเนินการตามขีดความสามารถของหน่วย สำหรับชื่อในการจัดงานวัน ทสปช. 4 มี.ค. เดิมเรียกชื่อว่า “วันรวมพลัง ทสปช. 4 มี.ค. ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนเป็น “วันสถาปนา ทสปช. 4 มี.ค.” จนถึงปัจจุบัน ส่วนในปี 2552 ได้จัดงานที่ ศูนย์ ทสปช.ภาค 4 ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมงานจาก ศูนย์ ทสปช.กลาง, ศูนย์ ทสปช.ภาค 1, 2, 3 ส่วน ทสปช.ในทะเล เขต 1 – 4 ได้แยกจัด งานต่างหาก โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั้ง 4 เขต