พล.ต. ศุภสิทธิ์ ชิตท้วม รอง ผอ.สมท.กอ.รมน. เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พ.ย. ๖๕ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน. ส่วนกลาง, ผู้แทน ทบ., ผู้แทน กอ.รมน.ภาค, ผู้แทน พมพ.ทภ., ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่ ศอป. โครงการ พมพ. ๑๑ โครงการ รวม ๓๘ นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกัน ทางความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา และแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ มีการแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละพื้นที่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here