กอ.รมน. ติดปีกเสริมศักยภาพ สร้างแกนนำสื่อคุณภาพ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน” และ “พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม” ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ. นนทบุรี โดยมี พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. เป็นประธาน โดยมีสื่อมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ ๆ ในการนำเสนอ และเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาคที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้ มุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here