Home สารคดีโครงการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดย ศปป.5 กอ.รมน.

สารคดีโครงการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดย ศปป.5 กอ.รมน.

ตอนที่ 23 ปักษ์ใต้ บ้านเรา

https://www.youtube.com/watch?v=wGkbh2hkr4I ตอนที่ 23 ปักษ์ใต้ บ้านเรา

ตอนที่ 22 ยุทธศาสตร์คนดี

https://www.youtube.com/watch?v=Yx8OpCKuqeI ตอนที่ 22 ยุทธศาสตร์คนดี

ตอนที่ 21 นักประชาสัมพันธ์ชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=2p1MjO-YYYQ ตอนที่ 21 นักประชาสัมพันธ์ชุมชน

ตอนที่ 17 เสริมสร้างสันติสุขครอบครัว

https://www.youtube.com/watch?v=yX33usc-Etg ตอนที่ 17 เสริมสร้างสันติสุขครอบครัว

ตอนที่ 18 ชุมชนผาสุก

https://www.youtube.com/watch?v=ytSayQdUhqg ตอนที่ 18 ชุมชนผาสุก